Waarom filteren?In Nederland is over het algemeen een beeld dat de drinkwaterkwaliteit heel goed is. Dit beeld klopte nog in de jaren ’80 en daarvoor, maar de drinkwater kwaliteit is sindsdien erg veranderd. De milieuvervuiling die sinds de jaren ’50 is begonnen, begint steeds meer terug te komen in de diverse waterbronnen. De vervuiling van het water neemt dusdanig toe, dat er inmiddels enkele bronnen gesloten zijn, omdat het niet meer mogelijk was om dit water te zuiveren met de bestaande installaties. Hiernaast zien we dat er toleranties niveau’s voor allerlei stoffen worden aangehouden, wat in de praktijk betekent dat het water allerlei stoffen mag bevatten en toch schoon en zuiver genoemd wordt. Ook zijn er talloze stoffen die niet gemeten of gedetecteerd kunnen worden.

1) Water is zwaarder vervuild

Het drinkwater is inmiddels vele malen sterker vervuild dan vroeger. Dit is een direct gevolg van de toegenomen milieuvervuiling die gestart is in de jaren ’50. Het drinkwater filteren is inmiddels dan ook een hele voor de hand liggende keuze.Hier zijn een aantal stoffen die inmiddels in het drinkwater terecht zijn gekomen:

 • Geneesmiddelen
 • Röntgencontrastmiddelen
 • Drugs
 • Herbiciden en pesticiden
 • Chemicaliën
 • Olie en benzines

2) Drinkwater bevat geneesmiddelen

Steeds meer onderzoeken laten zien dat het drinkwater en de drinkwater bronnen medicijn resten bevatten. Doordat mensen deze middelen gebruiken, komen deze stoffen in de kringloop van het water terecht. Niet alle middelen worden überhaupt gemeten. En voor sommige zijn er tolerantie niveau’s die een bepaalde hoeveelheid toestaan.Dit gaat dan o.a. over:

 • Röntgen contrast middelen
 • Betablokkers
 • Cholesterolverlagende middelen
 • Antibiotica
 • Hormoonverstorende stoffen.

3) Veiliger

Met onze geavanceerde filtering zijn u en uw kinderen beter beschermt! U creëert veiliger drinkwater en bent niet langer afhankelijk van de kwaliteit die u geleverd wordt. Daarnaast kunt u nog steeds optimaal gebruikmaken van uw water, omdat er geen drukverlies optreedt. Met ons filter is uw water:

 • zuiver drinkwater
 • gefilterd van ongewenste stoffen
 • gezuiverd van zware metalen

4) Reduceert de opname van stoffen

Door al het water te filteren wat u gebruikt, zult u nergens in contact komen met ongewenste stoffen. Volgens experts, neemt het lichaam net zoveel stoffen op tijdens een douche van 20 minuten, als bij het drinken van 2 liter niet-gezuiverd water. Hetzelfde geld voor het water wat u gebruikt bij het tandenpoetsen. Door ook hier gezuiverd water te gebruiken, bent u overal beschermt en kunt u zorgeloos genieten van zuiver en vitaal water.


Wat zit er in uw drinkwater?


1. Chemicaliën in kraanwater Amsterdam

Uit de bedrijfsvertrouwelijke gegevens die het Amsterdamse waterleidingbedrijf (Waternet NV) aan de Inspectie Volksgezondheid (VROM Inspectie) heeft toegezonden (de zogenaamde REWAB rapporten) blijkt dat in het kraanwater van Amsterdam in 2010 – onder meer – de restanten van de volgende stoffen zijn aangetroffen:

 1. Röntgen contrastmiddelen (amidotrizoinezuur)
 2. betablokkers (propranolol)
 3. insecticide/ rattengif (endrin)
 4. chemische oplosmiddelen (trichloormethaan)
 5. mono-cyclische Aromatische koolwaterstoffen   (ethenylbenzeen, ethylbenzeen, methylbenzeen, 1,2,4-  trichloobenzeen)
 6. Benzine additieven (Methyl-tertiair –butylether, MTBE)
 7. Comlexvormers (Ethyleendiaminetetra-azijnzuur, EDTA)
 8. pesticiden (alfa-endosulfan)
 9. cholesterolverlagende middelen (fenofribraat, gemfibrozil)
10. antibiotica (tiamuline)
11. farmaceutical products (carbamazepine)
12. Hormoonverstorende stoffen (Waternet verstrekte geen opgave)
 2. Chemicaliën in kraanwater Den Haag 

Uit de bedrijfsvertrouwelijke gegevens die het Haagse  waterleidingbedrijf Dunea aan de Inspectie Volksgezondheid (VROM Inspectie) heeft toegezonden (de zogenaamde REWAB rapporten) blijkt dat in het kraanwater van Den Haag  in 2010 – onder meer – de restanten van de volgende stoffen zijn aangetroffen:

1. Hormoonverstorende stoffen (methyl-tertiair-butylether, MTBE)
2. Pesticiden (aminomethylforfonzuur (AMPA); 3,4-dichlooraniline)
3. Carbamaat bestrijdingsmiddelen (3-hydroxycarbofuron; Aldicarb; Aldicarb-sulfon; Aldicarb-sulfoxide)
4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)  fenantreen, naftaleen)
5. Organische stoffen (hexa(methoxymethyl)melamine HMMM; trifenylfosfine-oxide, TPPO)
6. Monocyclische aromatische koolwaterstoffen (MAK’s) (Methylbenzeen; 1,2,4-trimethylbenzeen; Ethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, N-butylbenzeen/max 0,02 ug/lt
7. Nevenproducten desinfectie (Trihalomethanen)
8. Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (Cis-1,2-dichlooretheen; Dichloormethaan)

3. Veel meer
Het kraanwater bevat veel meer dan bovengenoemde chemicaliën: waterleidingbedrijven testen  het kraanwater maar op een zeer beperkt aantal chemische verbindingen.

Volgens de New York Times zijn er in Amerika meer dan 80.000 ‘man-made chemicals’ op de markt. De lijst van chemische stoffen die door de industrie – tussen 1 januari 1971 en 18 september 1981 –  in de Europese Uniewerden geproduceerd of ingevoerd bevat meer dan 100.000 verschillende stoffen (de zogenaamde EINECS lijst, staat voor European INventory of Existing Commercial chemical Substances).

Volgens de New York Times zijn slechts een paar honderd van die stoffen op gezondheidseffecten getest. Een groot percentage van de gedetecteerde stoffen kan nog niet eens geïdentificeerd worden (33%-83%). Volgens de deskundigen die door het onderzoeksbureau Motivaction zijn geïnterviewd over de waterkwaliteit bevat het kraanwater tienduizenden stoffen.

Links